Et pakkuda parimat kogemust lehekülje külastamisel, kasutame küpsiseid. Teenuste kasutamisega jätkamisel nõustud meie privaatsustingimustega
Ma nõustun

Privaatsustingimused

Versioon: 25. mai 2018. aasta

Aktsiaselts Capitalia, mis on registreeritud ja tegutseb Läti Vabariigi seaduste alusel, registreerimisnumbriga 40003933213, juriidilise aadressiga: Brīvībase tänav 40–35, Riia, Läti (edaspidi ka „meie“ erinevates grammatilistes vormides või „Capitalia“), samuti tema tütarfirmad või esindused teistes riikides, kogub, kasutab ja võib jagada teie teavet, kui kasutate meie Teenuseid. Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib mistahes teabe, mida me saame, kui te kasutate Capitalia veebilehti, e-posti teavitusi, rakendusi, nuppe ja vidinaid („Teenused“), meiepoolse kasutamise kohta.

Teabe kogumine ja kasutamine
Sõltumata sellest, millises riigis te meie Teenuseid kasutate, elate või teavet esitate, nõustute andmete kogumise, edastamise, käsitlemise, säilitamise, avalikustamise ja muude teie teabe kasutusviisidega, nagu on kirjeldatud käesolevas Privaatsuspoliitikas, ning annate meile selgesõnalise loa koguda, edastada, kasutada ja töödelda teie andmeid Lätis ja mistahes muus riigis, kus Ettevõte tegutseb. Selle nõusoleku andmisega kinnitate arusaamist sellest, et Läti isikuandmete säilitamise, töötlemise, kasutamise ja edastamise seadused võivad erineda teie riigi seadustest ja teie privaatsust vähem kaitsta. Kogu teabe kogumine ja kasutamine toimub kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sätetega.

Me võime koguda ja töödelda teavet järgmistel juhtudel ja viisidel:
 • teie poolt registreerimisprotsessi käigus esitatud teave (nt teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
 • meile meie veebisaidi või mistahes muu sidekanali kaudu (nt kirjavahetus, ülevaated jne) edastatud andmed;
 • meie veebisaidi kasutamise kaudu saadud andmed (nt teie kontoandmed, mõne meie Teenuse kaudu teostatud tehingute üksikasjad, küpsised jne);
 • avalikest ja muudest allikatest (riiklikud registrid, krediidiinfo bürood, krediidiandmete andmebaasid jne) saadud andmed;
 • muu hulgas võime koguda teavet ja salvestada üksikasju teie külastuste ja suhtluse kohta ning selle kohta, kuidas te Teenuseid kasutate, sealhulgas liiklusandmeid, asukohaandmeid, veebipäevikuid ja muid suhtlusandmeid, sõltumata sellest, kas see on vajalik meie enda eesmärkide saavutamiseks või muuks otstarbeks, ja ressursside kohta, millele teil on juurdepääs; ning (mittekohustuslikul alusel) muud teavet, mis võib aeg-ajalt olla meie Teenuste tõhusaks osutamiseks asjakohane.

Me võime süsteemi administreerimise tarbeks ja koondteabe esitamiseks meie reklaamijatele koguda teavet seadme või arvuti kohta, mida te kasutate Teenustele juurdepääsu saamiseks, sealhulgas seadme või arvuti kordumatud identifitseerimistunnused, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp ja mobiilsidevõrgu teave ning seadme telefoninumber, juhul kui selline teave on kättesaadav. Me võime seostada seadme andmeid registreerimisandmetega ja käsitleme seda kombineeritud teavet isikuandmetena vastavalt käesolevale poliitikale seni, kuni need andmed on seostatud.

Kui te kasutate Teenuseid, võime automaatselt koguda ja säilitada serveri logides teatud teavet, sealhulgas internetiprotokolli (IP) aadresse, brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi, viitavat veebilehte, külastatud veebilehti, asukohta, teie mobiilsideoperaatorit, seadme ja rakenduse ID-d, otsingutermineid, internetiteenuse pakkujat (ISP), teekonnaandmeid, keelt, vaadatud ja väljumise lehti ning kuupäevi või ajatempleid ja küpsiste andmeid.

Meie Teenused kasutavad küpsiste tehnoloogiat, et eristada teid teistest meie Teenuste kasutajatest. See aitab meil pakkuda teile teenuste kasutamisel head kogemust ning võimaldab meil parandada oma teenuseid ja neid aja jooksul arendada. Küpsis on väike andmefail, mis kantakse teie arvuti kõvakettale. Me võime kasutada erinevat tüüpi küpsiseid, et paremini mõista, kuidas te suhtlete meie Teenustega, et jälgida kasutajate koondkasutust ja veebiliikluse marsruutimist meie Teenustes ning et meie Teenuseid kohandada ja täiustada. Enamik internetibrausereid lubavad küpsiseid automaatselt. Te võite brauseri seadeid muutes anda brauserile juhise peatada küpsiste vastuvõtmine või teavitada teid enne küpsiste vastuvõtmist teie külastatud veebisaitidelt. Mõned Teenused ei pruugi aga küpsiste keelamise korral korralikult töötada.

Capitalia koduleheküljed võivad sisaldada kolmandate osapoolte, sealhulgas Google’i, Facebooki ja teiste ettevõtete küpsiseid. Juhul, kui sellel veebisaidil on aktiveeritud IP-aadressi anonüümseks muutmine, lühendatakse teie IP-aadress Euroopa Liidu liikmesriikide või muude Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osapoolte territooriumitel.

Küpsiseid saab kustutada (lisainfot leiate aadressilt: www.youronlinechoices.com/en/). Võite kustutada kõik teie arvutisse juba salvestatud küpsised ja keelata brauseril nende salvestamine. Selleks peate antud suvandi igal veebisaidi külastuskorral käsitsi määrama ning mõned Teenused või veebisaidi funktsioonid ei pruugi sel juhul töötada.

Teie isikuandmete säilitamine
Kogu teie poolt meile edastatav teave salvestatakse meie turvalistes serverites. Meievahelise turvalise suhtlemise tagamiseks kasutatakse SSL-krüpteerimistehnoloogiat. Kõiki isikuandmeid hoitakse meie turvalises ja tulemüüriga kaitstud võrgus. Kõikidel meie ettevõtte ja kontserni töötajatel on lepingutes konfidentsiaalsusklauslid.

Asjakohastel juhtudel vastutate teie enda poolt valitud parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Palume teil parooli mitte kellegagi jagada. Andmete edastamine internetis ei ole täielikult turvaline. Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et teie isikuandmeid kaitsta, ei saa me Teenuste kasutamisel teie andmete turvalisust garanteerida. Kasutame teie andmetele volitamata juurdepääsu tõkestamiseks rangeid protseduure ja turvafunktsioone.

Teatud Teenused võivad aeg-ajalt sisaldada jututoa või foorumi funktsioone. Nende funktsioonide kasutamisel veenduge, et te ei esitaks isikuandmeid, mida te ei soovi, et teised kasutajad näeksid, koguksid ja kasutaksid.

Me töötleme teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks, et täita kohustusi klientide ees ja andmete töötlemise juriidilisi nõudeid. Oma õigustatud huvide kaitseks võime säilitada andmeid kümme aastat pärast lepingu lõppemist, samal ajal võime teie spetsiifilisi andmeid säilitada nii kaua, kui see on seaduse ja eeskirjadega ette nähtud.

Teabe kasutamine
Me kasutame teie kohta säilitatavat teavet järgmistel viisidel:
 • lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, et säilitada andmeid ajakohastena ja õigetena, kontrollides ja täiendades andmeid väliste ja sisemiste allikate põhjal lepingu täitmisest lähtudes või selleks, et rakendada Kliendi nõudmisel meetmeid enne lepingu sõlmimist või juriidilise kohustuse täitmist;
 • et võimaldada meie Teenuste kasutamist ja tagada, et meie Teenuste sisu oleks esitatud teie ja teie arvuti või seadme jaoks kõige tõhusamalt, turvalisemalt ja kindlamalt;
 • et võimaldada meil tõhusalt turundada teile võimalusi ja mistahes juhuslikke või seotud teenuseid, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda;
 • sisemisteks toiminguteks, sealhulgas tõrkeotsinguks, andmeanalüüsiks, testimiseks, uurimistegevuseks ja teenuste täiustamiseks, ning et teavitada teid meie Teenuste muudatustest;
 • et täita oma kohustusi, mis tulenevad teie ja meie vahel sõlmitud mistahes lepingutest;
 • kasutajate suhtes vajaliku hoolsuse teostamiseks, kindlustamaks, et te olete see, kes te väidate end olevat, ning et vähendada pettuseohtu meie süsteemis ning meie Teenustes ja veebilehtedel;
 • samuti võime kasutada teie andmeid, et parandada teie kasutajakogemust, pakkuda teile teavet, turundust ja reklaami ning statistilistel eesmärkidel.

Capitalia töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
 • lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
 • vastavalt seadusandluses sätestatud juriidilisele kohustusele;
 • õigustatud huvi;
 • andmesubjekti nõusolek.
Capitalia ei töötle klientide ja partnerite erikategooria isikuandmeid.

Teie teabe avalikustamine
Me ei avalikusta kunagi teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta. Capitalia kontserni kuuluvaid ettevõtteid (emaettevõtjat, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid) ei loeta kolmandateks isikuteks.

Me võime teie isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele järgmistel erijuhtudel:
 • kui müüme või ostame mistahes ettevõtte või varad, millisel juhul võime teie isikuandmeid avaldada selle ettevõtte või vara võimalikule müüjale või ostjale;
 • kui Capitalia või olulise osa tema varadest omandab kolmas osapool, siis tema valduses olevad klientide isikuandmed moodustavad osa üleantavatest varadest;
 • kui meil on kohustus avaldada või jagada teie isikuandmeid, et täita mistahes juriidilisi või regulatiivseid kohustusi või taotlusi;
 • Capitalia, meie klientide või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks. Eeltoodu hõlmab teabe vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettusevastase kaitse ja riskide vähendamise eesmärgil.
Kolmandatesse riikidesse isikuandmeid ei edastata.

Teie õigused andmesubjektina
Teil on õigused oma isikuandmete, mis on kohaldatavate seaduste kohaselt Isikuandmeteks liigitatud, töötlemise suhtes. Teie õigused:
 • taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, mida me hoiame ja töötleme;
 • taotleda valeandmete parandamist või puudulike, vananenud või ebausaldusväärsete andmete kustutamist;
 • taotleda kõigi isikuandmete kustutamist. Sellist õigust ei kohaldata, kui Isikuandmeid, mille kohta on esitatud kustutamistaotlus, töödeldakse muudel õiguslikel alustel, näiteks lepingu või kohaldatavatest seadustest tulenevate kohustuste alusel;
 • taotleda otsese või kaudse turundustegevuse objektiks mitteolemist;
 • taotleda kõigi meie poolt teie kohta kogutud isikuandmete esitamist;
 • taotleda teie isikuandmete edastamist teisele organisatsioonile.

Teil on õigus taotleda eespool loetletud teabe esitamist või piirata teie isikuandmete töötlemist teatavatel asjaoludel. Capitalia esitab teavet ainult tuvastatud klientidele ja Teenuse kasutajatele kolmekümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

Teil on õigus paluda, et me ei töötleks teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel. Me teavitame teid (enne teie andmete kogumist), kui me kavatseme teie andmeid selliseks otstarbeks kasutada.

Meie Teenused võivad aeg-ajalt sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja veebisaitidelt. Kui kasutate linki mõnele neist veebisaitidest, pidage meeles, et neil veebisaitidel ja mistahes teenustel, mis on kättesaadavad nende veebisaitide kaudu, on oma privaatsuspoliitikad ja me ei võta endale mingit vastutust nende poliitikate või mistahes isikuandmete eest, mida kogutakse nende veebisaitide või teenuste kaudu, nt kontakt- ja asukohaandmed. Palun kontrollige neid poliitikaid enne, kui esitate neile veebisaitidele isikuandmeid või kasutate neid teenuseid.

Kui soovite saada teavet teie isikuandmete kohta, mida Capitalia töötleb, või taotleda kõigi isikuandmete kustutamist:
 • kirjutage avaldus Capitalia kontoris;
 • saatke digitaalallkirjaga avaldus aadressile info@capitalia.lv.
Kui arvate, et teie andmekaitseõigusi on rikutud, saate esitada kaebuse Euroopa andmekaitseinspektorile (EDPS).

Muudatused privaatsuspoliitikas
Meie privaatsuspoliitika võib muutuda. Kõik muudatused, mida võime tulevikus oma privaatsuspoliitikas teha, avaldatakse käesoleval veebilehel või on saadaval väljatrükina Capitalia kontoris.

Kontaktinfo
Privaatsuspoliitikaga seotud küsimused, kommentaarid ja taotlused on teretulnud ja need tuleks adresseerida aktsiaseltsile Capitalia, registreerimisnumber 40003933213, juriidiline aadress: Brīvībase tänav 40–35, Riia, Läti või saata e-posti teel: tagasiside@capitalia.ee
+372 881 0880